سامانه اطلاع رسانی شهرداری بم

آموزش امداد ونجات به ماموران اتش نشانی شرق استان کرمان در شهرداری بم توسط سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری بم