شهرداری بم در نظر دارد نسبت به اجرای ساختمان پلاتو اقدام نماید لذا از شرکتهای واجد شرایط درخواست  می شود ضمن بررسی ردیفهای زیر جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به نشانی بم، بلوار شهید صدوقی  شهرداری بم ،امور قراردادها مراجعه نمایند.

 

  • برآورد اجرای کار مبلغ 2.705.660.268 ریال می باشد.
  • ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ 136.000.000 ریال  در وجه شهرداري بم به عنوان سپرده شركت در مناقصه الزامي مي باشد .
  • مدت انجام کار 6 ماه می باشد.
  • شركتهاي واجد شرایط می توانند با پرداخت مبلغ300.000ريال به حساب سيبا شماره 0105659390003  بنام شهرداري بم نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند .
  • هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
  • ارائه رزومه کاری ، سوابق کاری ومدارک  شرکت الزامی می باشد .
  • شهرداري در رد ويا قبول هر یک از پيشنهادات مختار است.
  • آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تاریخ1/3/95 می باشد
  • متقاضيان جهت اطلاع بيشتر مي توانند با شماره44219960 -034تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                                                                                      علیرضا ریاضی

                                                                                                                                                         شهردار بم