علیرضا پشتیبان در این نشست ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی ترویج فرهنگ کتابخوانی را به صورت ریشه ی و از دوره های پایه در مدارس خواستار شدند

شهرداربم. قانون شهروندی و احترام به قانون باید به کودکان اموزش داده شود