گزارش تصویری از نوسازی بلوار بلوار حضرت امام خمینی (ره) 

بازدید مهندس پشتیبان شهردار بم از روند نوسازی بلوار حضرت امام خمینی (ره) با همراهی آقای برایی نژاد مسئول حراست شهرداری ومهندس برایی نژاد معاونت فنی وعمرانی  شهرداری بم