گزارشی تصویری از روند اجرای پارک بانوان از96/10/1 تا97/2/30