ما رمضان ماه نزول قران مبارک

نصب المان خاص رمضان نوسط شهرداری بم 

شهرداری بم با نصب المانهای خاص رمضان به استقبال ماه مبارک رمضان رفت