برگزاری آموزشهای تخصصی اصول اداری وآشنایی با قوانین استخدامی جهت کارمندان شهرداری بم توسط شهرداری بم