مهندس ریاضی شهردار بم ، از آغاز اقدامات نصب پایه چراغ روشنایی از میدان ولایت تا دو راهی خواجه عسکر توسط پیمانکار شهرداری خبر داد.

میدان ولایت

دو راهی خواجه عسکر