گزارش تصویری از کشت گلهای فصلی در سطح میادین وبلوارهای سطح شهر بم توسط سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری بمدرفصل تابستان