اقدامات ترافیکی شهرداری در6ماه از بهمن سال 96 تا تیر97

نصب جداکننده درچهار راه خیابان ارگ ....هوشمند سازی تابلوهای فرمان ترافیکی چهار راه بوعلی

نصب جدا کننده سه راه خیابان الزهرا......نصب سرعتکاه کوچه اتفاقات آب

خط کشی عابرپیاده میدان پنج دی ............   تعویض ماژولهای سوخته سه راه خیابان الزهرا

رنگ آمیزی سرعتکاه روبروی درب بهشت زهرا  .......  نصب تابلوهای کوچه های خیابان هادی ساعی

تعویض ماژولهای سوخته سه راه خیابان فاطمی  ......  خط کشی خط وسط خیابان مطهری

خط کشی سرعتکاه خیابان پرستار  ...........  خط کشی سرعتکاه خیابان شهید نواب صفوی

نصب تابلو توقف ممنوع و رنگ آمیزی جداول خیابان قدس....خط کشی ایستگاه تاکسی خط بروات، بم

نصب تابلو به سرعتگاه نزدیک می شوید در بولوار زنده یاد آیت الله هاشمی 

نصب تابلو جان پناه و بال کبوتری در بولوار خلیج فارس..........نصب تابلو در مسیر گردشکری

تعویض ماژولهای سوخته در بولوار زنده یاد آیت الله هاشمی....تعویض ماژولهای سوخته چهار راه خیابان 22 بهمن

 

نصب تابلوهای جهت نماه وجان پناه در جاده راه آهن به طول سه کیلومتر 

نصب جداکننده در میدان 17 شهریور......... نصب جدا کننده در خیابان شهید طالقانی 

نصب جداکننده خیابان شهید مطهری ........نصب جدا کننده در خیابان سید جمال الدین 

نصب چشم گربه ای وسه خط زرد سفید قرمز قبل از سرعتکاه وعلائم هشدار دهنده در بولوارزنده یاد آیت الله هاشمی 

سامان دهی وآزاد سازی ایستگاه بم کرمان .........رنگ آمیزی سرعتکاه خیابان طباطبائی

  رنگ آمیزی جداول میدان سرداران شهید میدان 17 شهریور میدان زنده یاد رحیمی بولوار حضرت امام خمینی (ره)

نصب دوربین میدان مهدویت..........  رنگ آمیزی سرعتکاه بلوار شهید باهنر

نصب تابلوهای خیابان فاطمی .......نصب سرعتکاه درخیابان قدس 

نصب سرعتکاه در خیابان سید طاهرالدین وخیابان ابوالفضل 

نصب تابلو راهنما در حاشیه میدان مهدویت وارگ قدیم 

پیگیری نصب سیستم هوشمند چراغ های راهنمائی سطح شهر 

تعمیر دوربین میدان مهدویت 

رنگ آمیزی اکثریت سرعت کاهای سطح شهر 

نصب سرعتکاه در بلوار شهید محمد آبادی

 

                                    

                                             

                                             

                                             

 

این گزارش ادامه دارد وتکمیل تر می شود