بازدید سرزده مهندس نیکزادی نماینده شرق استان با همراهی مهندس شهسوار پور فرماندار بم از شهرداری بم

 

 

همراهی خبرنگاران با نماینده شرق استان و فرماندار بم در بازدید سرزده از شهرداری بم