گزارش تصویری از نصب پرچمهای عزای امام حسین (ع) در سطح شهر بم 

نصب پرچم و آماده کردن میدان حضرت امام خمینی (ره) بلوارهای منتها به این میدان توسط شهرداری بم