گزارش تصویری از فرش موزائیک خیابان شهید مدرس توسط شهرداری بم 

 

این گزارش ادامه دارد