تخفیفات ویژه خوش حسابی شهرداری بم جهت عوارض شهری ،شامل عوارض ساختمانی ،نوسازی ،کسب وپیشه و تاکسیرانی 

آذر ماه 25 درصد      دی ماه 20 درصد     بهمن ماه 15 درصد