شهرداری بم ،گزارش تصویری از روند اجرای تعویض جدول های فرسوده خیابان جانبازان باعرض بیشتر برای جلوگیری از

هدر روی آب به سمت خیابان وایجاد زاویه، واقع در چهاراه جانبازان به طرف میدان معلم

ایجاد زاویه واقع درچهارراه جانبازان