بازدید مهندس پشتیبان شهردار بم از آسفالت کوچه های خاکی خیابان ارگ

آسفالت کوچه های خاکی شهر بم که در حال انجام است با استفاده از قیر رایگان که با جدیت و تلاش شهرداری بم، شورای اسلامی شهربم و دیگر مسئولین بدست امده صورت می گیرد .