به گزارش روابط عمومی شهرداری بم ،نصب علامت خطر وایمن سازی پایه چراغ های روشنائی پارک 22 بهمن وپارک شوراء،برای اولین بار درشهر بم ،توسط پرسنل تاسیسات شهرداری بم.