نصب المان خرما (در حال چیدن خرما )در شهر بم

متناسب با فرهنگ جمع آوری خرما  در شهر بم المان خرما در حال چیدن خرما در ورودی بولوار حضرت امام خمینی (ره)توسط شهرداری بم نصب گردید .

این المان در شهر بم همراه با فصل جمع آوری خرما در شهرستان بم نصب شد.