شهرداری بم،گزارش تصویری از روند اجرای حصار ونماکاری دیوار پارک بانوان ، توسط پیمانکار شهرداری بم