دیدار شهردار بم و و رئیس شورای اسلامی شهر بم با مدیر کل بودجه وزارت راه و شهر سازی

                                                                    

دیدارمهندس پشتیبان شهردار بم و بنی اسدی رئیس شورای اسلامی شهر بم وسمانه سام نژادمسئول کمیسیون عمران شورای شهر بم  با مدیر کل بودجه وزارت راه و شهر سازی  جهت دریافت قیر جهت آسفالت معابر سطح شهر