گزارش تصویری از شروع وپایان نوسازی پروژه میدان سرداران شهید

این میدان باطرحی هدفمند با مضمون دفاع مقدس و گرامی داشت نام تمامی شهدای عزیز این دیار اسلامی مورد نوسازی قرار گرفت

 نمایی از میدان قدیم سرداران شهید شهرستان بم

گزارش تصویری از شروع و پایان نوسازی میدان سرداران شهید