گزارش تصویری از لایه روبی نهرهای آبهای کشاورزی توسط حوزه خدمات شهری شهرداری بم

این اقدام در راستای کنترل وجلوگیری از آبهای کشاورزی و رها شده به سمت خیابانهای سطح شهر به صورت شبانه صورت گرفته است