مهندس حمید دهقان سرپرست شهرداری بم شد

                          

بعد از پذیرفته شدن استعفای مهندس پشتیبان شهردار سابق بم در صحن شورای اسلامی،مهندس حمید دهقان به سمت  سرپرست شهرداری بم از طرف شورای اسلامی شهر بم انتخاب گردید.