اهدای خون ،اهدای زندگی 

اهدای خون توسط کارکنان شهرداری بم 

به پاس ارزشهای انسان دوستانه،درشهرداری بم ،توسط کارکنان این شهرداری مورخ 95/5/20اهدای خون صورت گرفت