شروع آسفالت خیابان آیت الله شیخ رحمت در شهرم حضرت امام خمینی (ره)

بعد از زیر سازی و پخش ام سی خیابان ایت الله شیخ رحمت توسط حوزه فنی و عمرانی شهرداری بم نسبت به آسفالت این خیابان اقدام شد .