مهندس عبدی زاده بعنوان معاون شهرسازی شهرداری بم معرفی شد 

                         

طی حکمی توسط مهندس بنی اسدی شهردار بم، مهندس عبدی زاده  با حضور همکاران بعنوان معاون شهرسازی شهرداری بم معرفی شد.