بازدید مهندس فتوت معاونت امور اقتصادی وتوسعه منابع انسانی استاندار از هفتمین پروژه تجاری وگردشگری کشور درشهرستان بم 

مهندس فتوت معاونت اقتصاد وتوسعه منابع انسانی  در مورخ 95/5/21از روند ساخت وساز هفتمین پروژه بزرگ تجاری وگردشگری اطلس سنتر با همراهی مهندس اشک فرماندار شهرستان بم ومهندس ریاضی شهردار بم بازدید بعمل آورد