اقدامات شهرداری بم در جهت مبارزه با ویروس کرونا توسط سازمان آتش نشانی                                                                                                                                                         

                       

نصب بنر در شهرداری و سطح شهر جهت راهنمایی شهروندان محترم در جهت  پیشگیری از ویروس کرونا 

                      

                               ضد عفونی و گند زدایی خیابان آیت الله کاشانی (یک طرفه )

                     

                             ضد عفونی و گند زدایی خط واحدهای سازمان اتوبوس رانی 

                    

                               ضد عفونی و گند زدایی پارکها و بوستانها                                                                          

       ضد عفونی و گند زدایی محیط اداری شهرداری و تمامی واحدها و بعضی از ادارهای شهرستان 

                      

                              گند زدایی وضد عفونی داروخانه ها و بعضی از مراکز عمومی 

                                   ضد عفونی و گند زدایی بولوارها و رفیوژ وسط بولوار