گزارش تصویری از نصب پایه چراغ روشنایی در راستای زیبا سازی و تقویت روشنایی بولوار آیت الله صدوقی با توجه به اینکه این اقدام در بولوار پاسداران در حال انجام است.

در همین  راستا نصب چراغ های دفنی در بولوار حضرت امام خمینی (ره) صورت گرفت