گزارش تصویری از کشت گلهای فصلی در سطح شهر توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

بم