نصب مخازن ضد عفونی در خیابان آیت الله کاشانی شهر بم 

                                 

این گزارش ادامه دارد