نصب بنرهای نوروزی برای تشویق شهروندان محترم برای مقابله با ویروس کرونا وجلوگیری از انتشار گسترده آن برای ماندن در منزل در ایام نوروز