واحد تاسیسات شهرداری بم  نسبت به ساماندهی و روشنایی بوستانهای شهید چمران ،پارک محله ای واقع در بولوار معلم 12،پارک محله ای خیابان الزهرا و پارک بزرگ ارگ قدیم اقدام نمود.