فرش موزایک خیابان شهید هاشمی نژاد

در خیابانهای بولوار معلم بعد از اتمام فرش موزایک خیابان پرستار وشهید نواب صفوی ،فرش موزایک خیابان شهید هاشمی نژاد ،در حال انجام است و به زودی پایان می پذیرد.

گزارش تصویری از فرش موزایک خیابان هاشمی نژاد

دو تصویر پایین مربوط به فرش موزایک خیابان پرستار و شهید نواب صفوی می باشد.