شهرداری بم در نظر دارد چند قطعه زمین از املاک خود واقع در شهرک امام را از طریق مزایده به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کروکی موقعیت املاک فایل پیسوت را دانلود و جهت اطلاع بیشتر با شماره تماس 44345211-034 تماس حاصل فرمائید.

1- مهلت دریافت اسناد بعد از تاریخ درج اولین نوبت آگهی (99/10/20) لغایت ده روز پس از درج نوبت دوم آگهی (99/11/06) می باشد.

 -2مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ (99/11/07) لغایت (99/11/16) می باشد.

اسناد مزایده املاک شهرداری بم (شهرک امام )