پویش افتتاح،افتتاح بولوار کبیرو بهره برداری از پایه چراغهای روشنایی بولوار امیر کبیر ،شهید صدوقی،پاسداران و بولوار حضرت امام خمینی(ره)