به گزارش سامانه خبری شهرداری بم :

گزارش تصویری از روند اجرای ساماندهی زمین کوچک  ورزشی که دارای وسائل ورزشی پارکی می باشد وجدول گذاری خیابان الزهراء

.

.