سامانه خبری شهرداری بم

کشت گلهای فصلی زیبای داوودی توسط سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری بم

گلهای فصلی زیبای داوودی که در فصل پائیز زینت گر بعضی از میادین وبلوارهای سطح شهربم شده اند

                    .