مهندس پشتیبان دقایقی پس ورود به شهرداری به همراه جمعی از پرسنل راهی مکانی مقدس شدند شهردار بم بیعت با شهدا را گام اول برای شروع به کار انتخاب کرد و در جمع پرسنل پس از قرائت فاتحه وادای احترام به شهدا همکاران را به خون شهدا قسم داد تا در کمال ادب وبا صداقت وصبر در خدمت همشهریان باشند ودر این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند در ادامه شهردار بر مزار مرحوم ریاضی پدر مهندس ریاضی شهردار سابق حاضر شدند وپس از قرائت فاتحه رو به همکاران کلامی غیر منتظره گفتند چند نفر پارتی من شدندوباپارتی بازی شهردار شدم مهندس پشتیبان رو به همکاران این گونه گفتند من چند نفر پارتی داشتم واونهاپادرمیانی ووساطت کردند تاامروزشهرداربم باشم وکارکنان هم باتعجب بهم نگاه میکردند وسوار ماشینها حرکت کردند تا به محل مورد نظر رسیدند مزار شهدای گمنام وباز هم نگاه همکاران واین بار نگاهی دیگر

زیر مجموعه ها